Политика за поверителност

УВЕДОМЛЕНИЕ

относно защита на личните данни обработвани в „ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ” ООД

Уважаеми клиенти и посетители на сайта ни!

Уведомяваме Ви че, в качеството си на българска фирма в областта на системите за автоматизация и управление на производствени процеси нашето дружество има грижата да съхранява и пази от неоторизиран достъп личните данни, които ни предоставяте във връзка с извършваните от нас услуги. В дружеството е изградена цялостна политика за защита на личните данни съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни, Закона за защита на личните данни и НАРЕДБА № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни.

Какво представляват личните данни?

Под лични данни се има в предвид информация за дадено лице, която позволява то да бъде идентифицирано или да може да бъде осъществена връзка с него. Тя включва име и фамилия на лицето, електронна поща, адрес за контакт, телефонен номер, ЕГН, ЛНЧ.

Кога „ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ“ ООД събира лични данни?

Ние събираме лични данни само, ако Вие по собствено желание ги предоставите. Те са необходими, за да можем да осъществим исканата от Вас услуга.

Как „ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ“ ООД използва личните данни?

„ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ“ ООД използва личните данни за:

 1. Осъществяване на желаната услуга.
 2. Да Ви уведомява при възникнали проблеми.
 3. Да отговори на Ваши запитвания и оплаквания относно избрана от Вас оферта.

„ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ“ ООД предоставя лични данни на други лица, само ако:

 1. това се изисква от законово разрешено искане на държавен орган;
 2. е получило изрично съгласие на потребителя за това;
 3. е необходимо за реализиране на поисканата услуга.

С приемането на Общите условия потребителят се съгласява личните му данни да бъдат предоставяни на трети страни-подизпълнители с цел реализиране на услугата.

Как „ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ“ ООД защитава личните данни?

„ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ“ ООД използва сигурни средства за защита на личните данни, които събира, съхранява и използва. Ние сме осъществили технологични и организационни процедури, за да гарантираме целостта, сигурността и подходящото използване на Вашите лични данни. Тези процедури са подходящи за естеството и формата на личните данни, които събираме, съхраняваме и използваме.

Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или не съответстват на целите, за които се обработват.

Личните данни се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период, не по-дълъг от необходимия, за целите, за които тези данни се обработват.

Всички помещения, в които се съхраняват и обработват лични данни, са с контрол на достъпа.

Помещенията на дружеството са надеждно обезопасени посредством противопожарни мерки, съгласно българското законодателство.

Дружеството установява процедури по обработване на лични данни, регламентиране на достъпа до данните, процедури по унищожаване и срокове за съхранение.

Размножаването и разпространението на документи или файлове, съдържащи лични данни, се извършва само и единствено от упълномощени служители при възникнала необходимост.

Преди заемане на съответната длъжност лицата, които осъществяват защита и обработване на личните данни:

 • поемат задължение за неразпространение на личните данни, до които имат достъп;
 • се запознават с нормативната база, вътрешните правила и политики на дружеството относно защитата на личните данни;
 • преминават обучение за реакция при събития, застрашаващи сигурността на данните;
 • са инструктирани за опасностите за личните данни, които се обработват от дружеството;
 • се задължават да не споделят критична информация помежду си и с външни лица, освен по установения с тези правила ред.

При постъпване на работа всички служители преминават обучение за реакция при събития, застрашаващи сигурността на данните, и обучение относно задълженията на дружеството, свързани с обработката на лични данни, и мерките за защита на данните, които следва да предприемат в процеса на работа. Последващи обучения и тренировки на персонала се провеждат периодично, за да се гарантира познаване на нормативната уредба, потенциалните рискове за сигурността на данните и мерките за намаляването им. Достъп до операционната система, съдържаща файлове с лични данни, имат само лица, чиито служебни задължения или конкретно възложена задача налагат такъв достъп. Достъпът се осъществява чрез парола.

Електронните бази данни са защитени посредством логически средства за защита, като антивирусна програма, която се обновява автоматично, защитни стени (firewalls) и др.

Архивиране на личните данни на технически носител се извършва периодично с оглед съхранение на информацията.

Защитата на електронните данни от неправомерен достъп, повреждане, изгубване или унищожаване, извършени умишлено от лице или в случай на технически неизправности, аварии, произшествия, бедствия, др., се осигурява посредством:

 • въвеждане на пароли за компютрите, чрез които се предоставя достъп до личните данни, и файловете, които съдържат лични данни;
 • антивирусни програми, проверки за нелегално инсталиран софтуер;
 • периодични проверки на целостта на базата данни и актуализиране на системната информация, поддържане на системата за достъп до данните;
 • периодично архивиране на данните на технически носители, поддържане на информацията на хартиен носител (архивни копия).

Как мога да видя или коригирам личните си данни?

При настъпили промени в личните Ви данни, или при нежелание от Ваша страна да ползвате нашите услуги, Ви предоставяме начин да коригирате, допълните или изтриете Вашите лични данни, по които можете да бъдете идентифицирани, като се свържете с нас на посочения електронна поща и телефон в раздел контакти.

Как мога да се свържа с „ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ“ ООД относно политиката за защита на личните данни?

При въпроси, свързани с политиката ни за защита на личните данни, моля, свържете се с нас.


Бисквитки и лични данни

Лични данни

Този сайт не събира лични данни под каквато и да е форма. В сайта са използвани програмни скриптове от трети страни, като всичките са поставени в режим на анонимизиране, който не позволява събирането, обработката и анализирането на лични данни.

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на Вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки (cookies). Повечето големи уебсайтове също използват този метод.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

По какъв начин използваме бисквитките?

Сайтът използва единствено временни, анонимни бисквитки (cookies) с цел коректно функциониране на софтуерната платформа. Тези бисквитки се съхраняват само и единствено в потребителския браузър в рамките на до един час от поставянето им.

Бисквитките могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел анализ на посещенията на сайта или рекламиране на стоки и услуги. В случаите, в които бисквитки се инсталират от Google Inc. при предоставяне на услугата Google Analytics, можете да се информирате за тази възможност, както и за правото Ви да откажете предоставянето на информация на Google Inc. на този линк.

Как да контролирате бисквитките

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки, когато пожелаете – за повече информация вижте aboutcookies.org. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

Вижте още продукти …